Mi kell egy sikeres mozgalomhoz?

BESZÉLJÜK MEG!

Mi kell egy sikeresen működő mozgalomhoz? (Vitaindító – előkészítő anyag)

Ahhoz, hogy bármilyen változást is el tudjunk érni az életünkben, ahhoz folyamatos önfejlesztésre van szükség úgy egyéni, mint társadalmi szinten.

Az önfejlesztés leggyakoribb formája: a tanulás. Képességeinket egy életen át kell „karbantartani” ahhoz, hogy konstruktív és racionális változtatásokkal tudjuk a saját és az ország jövőjét alakítani. Ez egyáltalán nem lehetetlen, csak abban az esetben van ez kudarcra ítélve, ha az érték-nélküliség és motiváció hiány tehetetlenséggel párosulva van jelen az életünkben. Hogy mennyire nem utópisztikus elképzelés az érték-orientált cselekvés ma Magyarországon, ahhoz vegyük a nagyon sokszor hivatkozott finn-modellt.

Az 1960-as évek Európája megannyi szegénységben szenvedő országa közül a finnek a leszakadás helyett a kiugrás lehetőségét választották – lemásolva a skandináv jóléti modellt. Egy sor olyan fájó, lemondást igénylő intézkedést hoztak, pl. átmenetileg befagyasztották a munkabéreket, a munkanélküli segélyeket még csökkentették is – ugyanakkor négy, kiemelten fontosnak ítélt területen, úgymint: oktatás, kultúra, egészségügy, és az akkor még csak K+F néven ismert ráfordításokat a válságos helyzetben sem csökkentették. Sőt! Fenntartották. A 80-as években pedig már támogatásnövelő programjaikat is elindították, így többek között az innováció és természettudományos oktatás tíz évig tartó dinamikus fejlesztését is. (Hargitai)

Ma már Finnország

 1. A legerősebb gazdaságú európai országok közé tartozik,
 2. Magas a társadalmi szolidaritás,
 3. Az egy főre jutó GDP alapján megelőzi Németországot is (Finnország 2017-ben a 15., még Magyarország csak az 51.) és
 4. A boldogságindex szerint is a legjobb helyek egyike a világon (ENSZ, 2016: Magyarország a vizsgált 157 országból a 91. legboldogabb, Finnország az 5.).

Tehát, a valódi kérdés nem az, hogy lehet-e, hanem az, hogy akarjuk-e? És mindezekre mennyire vagyunk képesek, felkészültek?

A Normális Magyarországért Mozgalom (NORMA) stratégiai, átfogó célja az, hogy hazánk az itt élők otthona legyen. Szeretné visszaállítani és megújítani a demokratikus jogállamiságot, mint alapértéket. Össze kívánja kötni a politikát az emberek mindennapi életével, akik ennek a főszereplői és nem a tárgyai. A NORMA – mint ethosz-orientált szervezet „politikája” és az aktív állampolgárság napi kapcsolata pedig a polgárság közösségi élményének hétköznapi értéke legyen.

Ennek (egyik) formája lehet a helyi NORMA KLUB, mint alkotó és cselekvő KÖZÖSSÉG. Az aktív állampolgárság alapja az érzelmi attitűd, amely arra utal, hogy közösségben-közösség által teremtett érték egyénenként (is) megélhetővé válik, hogy el lehet érni sikereket: hatást lehet gyakorolni a hazai folyamatokra és Európára.

Mi kell egy sikeresen működő mozgalomhoz?

 1. Kell egy jól fókuszált program
 2. Erős elköteleződés
 3. Ütőképes közösség(ek)
 4. Profi programmenedzsment rendszer
 5. Pénzügyi háttér

Jelszavunk: Magyarország az Otthonod!

Feladat: Hatást gyakorolni az országra a változás érdekében.

Kérdés: Mi milyen közösséget akarunk?

A NORMA-mozgalom és a párt közötti különbség alapvető, ezért:

 1. A NORMA érték (ethosz és szabályrendszer), és nem érdekközösség (profit és/vagy politikai haszonszerzés) alapú entitás.
 2. A NORMA egy önálló entitás (itt: önálló egységként működő egyesülés), sajátos tulajdonságokkal rendelkező autonóm szervezet, és nem a helyi („belekényszerített”) pártok, mint más típusú entitások együttműködésének a platformja, azok ideológiájának a halmaza, cselekvési tere.
 3. A NORMA KLUBOK iránya és célcsoportja (KIEMELTEN A VIDÉKI, közepes és kisebb városokban, falvakban, mintegy 2900 településen a 3200-ból) a teljes lakosság, és nem a
  magatehetetlen, konstruktív együttműködésre képtelen, tagsággal és tömegbefolyással alig rendelkező pártok inkubátor non-formális szerveződése.
 4. A NORMA MOZGALOMNAK megoldási alternatívát kell kínálni minden olyan helyzetre/helyzetben, amikor és ahol legutóbb is, a 2019. májusi uniós és az októberi önkormányzati választások kapcsán jellemzően (tisztelet a kivétel Budapest, és néhány településen) volt tapasztalható politikai dilettantizmushoz, a „nagy összefogás” jelszava mögé bújó, de október 14-től ismét jelentkező „én vagyok a domináns erő” pártszemlélet és -magatartás újra tapasztalható, nyíltan és burkoltan.

Számunkra: AZ EMBERI „ÉRTÉK” A NORMA!

A NORMA mozgalmat és annak helyi közösségeit, a NORMA KLUBOKAT, mint ethosz-orientált szervezeteket jellemző 3 kulcsszó:

Integritás: önmaga által alkotott és elfogadott érték vezérelt magatartás, amely

 • az összevonhatóság, egyesíthetőség,
 • a tisztesség,
 • a becsület,
 • az érintetlenség,
 • a sértetlenség,
 • a feddhetetlenség és
 • az autonomitás elvén alapul.

Kooperáció: belső és külső együttműködés, differenciált (itt: sokfajta, minél szélesebb körű), partnerségen alapuló közös tevékenység egy közös cél elérése érdekében.

Szolidaritás:

 • nézetek és érdekek kölcsönös együttese (identitás),
 • mások nézeteivel való együttérzés (empátia),
 • másokkal közös cél érdekében történő közösségi (korporatív) együtt cselekvés,
 • közösségi kölcsönösség képessége, ahol az emberek egymást szeretetre képes
 • lénynek tekintik (érzelmi intelligencia – EQ);
 • ahol a segítés a szervezeti/vezetési szintek közötti munkamegosztáson alapul
 • (szubszidiaritás).

STRATÉGIA PROGRAMUNK ALAPKÖVEI

 1. a köztársasági államforma visszaállítása
 2. sajtószabadság
 3. az emberi szolidaritáson alapuló szabadság
 4. iskolák, kórházak, intézmények visszaadása az önkormányzatoknak
 5. önkormányzati autonómia visszaállítása
 6. jogállamiság, jogbiztonság, a magántulajdon biztonsága
 7. a törvény előtti egyenlőség
 8. vallásszabadságot, az állam és az egyház különválása
 9. új Munka törvénykönyv
 10. igazságos adópolitika
 11. szegénység és annak az újra termelődésének a megakadályozása
 12. fiatalság megbecsülése, itthon tartása
 13. tudás alapú társadalom építése
 14. az ország értékeinek és vagyonának a megvédése, visszaszerzése
 15. az uniós értékek megbecsülése
 16. diszkrimináció mentes ország
 17. a tanuláshoz, az egészségügyhöz, a művelődéshez, a sporthoz való egyenlő jogok
 18. a civil társadalom dominanciájának érvényesülése az országépítésben.

Mi ezt akarjuk: NORMÁLIS MAGYARORSZÁGOT!

NORMA KLUBOK

A település- és közösségfejlesztő munka katalizátorai és szervezői. A NORMA Klubok olyan helyi érték-alapú közösségek, amelyek a nyomornak, a szellemi, lelki, gazdasági és kulturális szegénységnek/sivárságnak, a közöny, az érdektelenség legfőbb ellenzői; a változás, a fejlődés, a helyi és országos egyenlő lehetőségek megteremtésének a letéteményesei.

A NORMA Klub – ami maga is KÖZösSÉG
Küldetése: a közösségiség és részvétel, a részvételi demokrácia, az együttműködés, a helyi KÖZösSÉGi gazdaság és a helybéliség szükségességének felismerése és felismertetése, melyek fejlődési /fejlesztési kölcsönös megfelelőssége az, amely magával hozza azt a (helyi) társadalmi integrációt, kooperációt és szolidáris magatartást, amelyre a NORMA közösségszervezési/fejlesztési tevékenysége is irányul.

A NORMA Klub olyan közösség (társadalmi alakzat), amely az alábbi öt funkciónak felel meg:

Szocializáció: amelyen keresztül a közösség értékeket nyújt tagjainak;

Gazdasági boldogulás funkciója: közvetetten hozzájárul a KÖZösSÉG tagjai megélhetési
lehetőségei feltárásához;

Társadalmi részvétel: kielégíti a társasági és társadalmi élet iránti általános elvárást és igényt;

Társadalmi kontroll: megköveteli a közösség értékeinek betartását;

Kölcsönös támogatás: mely folyamat segítségével a közösség tagjai megvalósítják azokat a feladatokat, amelyek túl nagyok, vagy túl sürgősek ahhoz, hogy egy egyedülálló személy kezelni tudja azokat. (Roland L. Warren nyomán)

Saját KÖZösSÉG-ére adaptált érték-osztály (NORMA) szerint fejti ki tevékenységét, ilyenek:

 1. Etatizmus: szerepvállalás az államközpontúság lebontása és a társadalmi egyenlőtlenségek
  csökkentése terén.
 2. Személyi és közösségi autonómia biztosítása (a településen milyen mértékben élhetnek az
  ott lakók szabadságjogaikkal, a helyi vezetés mennyire hagyja őket részt venni, illetve vonja
  be őket saját jövőjük alakításában).
 3. Szociális bizalom (abban való meggyőződés, hogy a jövőjét mindenki a saját céljai szerint
  tudja alakítani minden külső behatástól mentesen).
 4. Tolerancia (képessé tétel: más nézetek elfogadására; akadályok elviselésére, tűrésére;
  egymással szembeni megengedő magatartásra; a szervezet életét, működésképességét,
  fennmaradását veszélyeztető helyzetek megoldására)
 5. Altruizmus (önzetlenség – képessé válás arra, hogy törődjünk mások jólétével, hogy
  meghallgassunk másokat, még akkor is, ha nem értünk egyet velük).
 6. Kreativitás, felelősség, teljesítmény. (Csepeli alapján)

A NORMA Klubok, mint közösségek a civil társadalom alapintézményei, a demokratizmus gyakorlóterepei: a helyi hatalom potenciális alternatívái.

Hiánypótló intézmény/hálózat-rendszer tagjai, mivel olyan feladatokat is megszerveznek, amelyeket a pártok, az állam/önkormányzat vagy nem tud, vagy nem akar megszervezni.

NORMA Klubok alakítása – egy lehetséges változat.

Mindig az adott település sajátosságait figyelembe véve kell megtalálni a jó szervezési és szervezetépítési technikát! De! A magunk által megállapított cselekvési sorrendre mindig legyünk tekintettel, mert egyébként kártyavárat építhetünk. (Egyéb iránt, nincsen általános recept.)


A NORMA Klub feladata kettős:

 1. A KÖZösSÉG jövőjét biztosító fejlesztési (operatív és minimum középtávú) és 1-3 éves cselekvési terv elkészítése. Meg kell tudni szólítani a település lakósságát! Ehhez olyan motivációs eszközökre van szükség, ami az érdeklődését felkelti, mert megérinti.

  Megjegyzés: ez nem annyira bonyolult feladat. Minden városnak kötelezően rendelkeznie kell, egy un. Integrált Településfejlesztési Stratégiai Tervvel (EU-s és hazai tervezési ciklushoz igazodóan), illetve a községi önkormányzatoknak pedig rövid, un. Helyi gazdaságfejlesztési tervvel. Ezek testületek által elfogadott fejlesztési programok, és csak ezek alapján lehet az EU-s támogatási pályázatokon részt venni. Tehát, ehhez kell igazodnunk.
 2. Azért fontos, hogy legyen ilyen terve a NORMA Klubnak, mert a lakosságot az érdekli, hogy az ő problémáit (személy szerint is, akár!) hogyan ismertük fel, arra milyen konkrét megoldást kínál a Klub, illetve az ő racionális szükségleteinek a kielégítése érdekében konkrétan mit kíván cselekedni.

  Megjegyzés: a lakossággal el kell hitetni, és annak el kell hinnie, hogy a NORMA Klub a VÁLTOZÁS tudója és képviselője. Ugyanakkor, a Klub megfogalmazza a vele szembeni „belső” elvárást, úgymint
  • elvárja az aktív állampolgári magatartást
  • elvárja közreműködő-cselekvő hozzáállást
  • elvárja a fejlesztési tervek megvalósulásához szükséges felelős és hozzáértő polgármester és testületi tagok kiválasztásában és megválasztásában való aktív közreműködést, és majd a munkájuk segítését a választókerületben.

Felhívjuk a figyelmét a lakosságnak, hogy közös törekvések csak akkor vezetnek sikerre, ha a „külső” (a lakóhelye/ke/t/ érintő) feltételek – lásd: Elveknél – alakításába/megteremtésébe is aktívan bekapcsolódik, részt vesz abban. Ha jól csináljuk, akkor nem kell arról győzködni senkit sem, hogy miért van szükség a változtatásra – mert a „belső” körülményeket és a „külső” feltételeket együtt kell közösen megváltoztatni ahhoz, hogy szebb és jobb jövőnk legyen! Ezt érteni fogják az emberek.

A NORMA Klub szervezőjének és a szerveződő közösségnek a tennivalói:

 1. Készülj fel! Amit csinálsz (vagy nem csinálsz) az az ott élő emberek sorsára, jövőjére befolyással van! A közösségszervezés és -fejlesztés is igényli a hozzáértést. (Ez is egy szakma.)
 2. A NORMA Klub szervezése, un. koncentrikus-kör formájában javasolt (hívják: hagyma- építkezésnek is). Vagyis, belülről (mag) haladunk kifelé, és bővül és bővül – ha hosszú távra gondolkodsz, akkor ez az (ön)építkezés egy folyamatos tevékenység.
 3. A NORMA Klubokat hosszútávra érdemes tervezni, mivel ez jelenti/jelentheti a település fenntartható fejlődését (kontinuitást), mert ez a település lakósságának a civil érdekközössége.
 4. Szólítsd meg és személyes megbeszélés céljából találkozz olyan emberekkel (külön-külön!), akik valamilyen szakmai területen hozzáértők – különös tekintettel a településfejlesztésre.
 5. Ismertesd a Te elképzeléseidet (pl. a fentiekre tekintettel).
 6. Javaslat: soha ne arra építsd a beszélgetésed stratégiáját, hogy valakiről, valamiről lekezelően beszélsz. Te a saját helyzetetekből indulj ki, és utalja arra, hogy milyen
  változtatásokat látsz fontosnak ahhoz, hogy változás történjen. Ehhez kérd az alkotó közreműködését. (Nem feltétlen kell tagsági kötődéssel fellépni. Majd ő most, vagy később,
  erről nyilatkozni fog.)
 7. Ez a kb. 5-15 fő lesz (település nagyságától függően) az un. ELŐKÉSZÍTŐ CSOPORT
  (továbbiakban: ECS).
 8. Nem hosszú (3-10 oldalas, felsorolás-szerű) un. Vezetői összefoglalót készítsetek (vö. NORMA Klubok feladata a. pont). Ez csak arról szól, hogy: MIT? – Ezt beszéljük meg! Később kerül majd sor ennek már a többi Klub-tag részvételével történő kidolgozásara: MIKOR? HOGYAN?
 9. FONTOS! Aki részt vesz a kidolgozásban, az könnyebben nyerhető meg a megvalósításban
  való részvételre is.
 10. Az első megbeszélésre meghívottakat közösen jelölje ki és hívja meg az ECS. Célzott legyen a meghívás, akit ismertek, szintén nem több +10/15 főnél. Kvázi, teszteljük a témát,
  ismerkedés.
 11. Megjegyzés: óvatosnak kell lenni a meghívottakkal, mert nem szabad, hogy „kibeszélő- lebeszélő show” legyen a megbeszélés. Ne legyen hosszú, inkább, ha kell, legyen újabb
  találkozó (otthon, másokkal is beszélni fog róla), de az rövid időn belül történjen meg.
 12. Második találkozó: vélemények (röviden) meghallgatása, javaslatok begyűjtése – ne véleményezd, ne vitatkozz!

Tematizáljuk a közbeszédet (bontsuk fő részekre a programot).

 1. Önként jelentkezés alapján alkossunk KIDOLGOZÓ CSOPORT-okat (továbbiakban: KCS). Jelöljük ki a témafelelőst (az lenne a jó, ha az az ECS-tag vezetné, aki a téma szakértője.)
 2. A KCS-k közösen meghatározott időpontig, a következő összejövetelig egy kidolgozott(abb) munkaanyagot készítsenek el (nem kell hosszú).
 3. Ha szükséges, következő találkozón is lehet véglegesíteni.
 4. Beszéljük meg az újabb találkozás időpontját.
 5. Megjegyzés: itt még nem tudunk rendszerességről beszélni, mert nem ismerjük az anyagok elkészítéséhez szükséges időmennyiségeket.
 6. Rendezzük egységes szerkezetbe a dokumentumokat. Ne legyen hosszú! – Határidő.
 7. Közben: Az eddig elkészített dokumentumok alapján már tudjuk megkeresni (informálni) a lehetséges partnereket. Helyi önkormányzatok, pártok, civil szervezetek, kreatív közösségek, egyházak, stb.

Megjegyzés: célszerű külön-külön tárgyalni mindenkivel.

 • Óvatosnak kell lenni, a programot óvd, nehogy „lenyúlja” valaki.
 • Elkészíteni egy kommunikációs és propaganda tervet.
 • Helyben anyagi támogatókat keresni (pályázatok).
 • Helyi választókerületek szerint a szóba jöhető jelöltek nevének gyűjtése. FIGYELJ: elsődleges terep a koncentrikus körökön belül lévők.
 • A következő összejövetel előkészítése, összehívása.

Tisztázni kell most már, hogy akikkel eddig együtt dolgoztunk/dolgozunk, azok közül kik akarnak az NORMA Klubba tagként regisztrálni.Beszéljük meg, hogy a következő összejövetelen hivatalosan is megalakuló NORMA Klubnak kik lesznek a vezetőségében. El kell dönteni a NORMA Klub jogi státuszát. (Önálló, vagy származtatott jogi személy; jogi személyiség nélküli civil társaság. Már meglévő önálló jogi személyiségű civil szervezet /egyesület/ alapításával.)

Alakuló ülés, ezen belül:

 • Megalakulás
 • Tisztségviselők megválasztása
 • Program elfogadása (tartalom, személyi jelölés, stb.)
 • További feladatok meghatározása (pl. nyilvános rendezvények is; választásra való felkészülő munka tervezése; állandó képviseleti hely – pl. iroda/klubhelyiség – elindítása; akciók)

Terepmunka: „becsengetés – bekopogtatás” – ehhez szóróanyagok, plakátok; helyi újság, tv, rádió, stb. Információk, vélemények begyűjtése, feldolgozása, stb. Internet.

Összeállította: Mészáros István, Nagykőrös

Kategória: Civil Társaság, NORMA Klub | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük